+375 17 325-33-39 +375 29 578-94-27 +375 29 357-00-00

Праграма курса "Беларуская мова 6 клас"

ПАУТАРЭННЕ ВЫВУЧАНАГА У V КЛАСЕ

Тэкст, стылі і тыпы маўлення.

Словазлучэнне і сказ. Знакі прыпынку ў простых і складаных сказах.

Слова, яго лексічнае значэнне.

Марфемная будова слова. Асноўныя спосабы словаўтварэння.

МАРФАЛОГIЯ I АРФАГРАФIЯ

Назоўнік

Назоўнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма. Агульныя і ўласныя назоўнікі. Правапіс уласных назваў (практычна). Назоўнікі адушаўленыя і неадушаўленыя. Назоўнікі канкрэтныя, абстрактныя, зборныя, рэчыўныя.

Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам, якія выражаны назоўнікамі.

Афіцыйны стыль маўлення, яго жанры, сфера выкарыстання.

Род назоўнікау. Назоўнікі агульнага роду.

Змяненне назоўнікаў. Лік і склон назоўнікаў. Назоўнікі, якія маюць форму толькі адзіночнага ці толькі множнага ліку. Несупадзенне ліку і роду некаторых назоўнікау 3-га скланення (у творным склоне адзіночнага ліку). Правапіс канчаткаў назоўнікаў у множным ліку (у родным і творным склонах). Кантрольны дыктант.

Скланенне назоўнікаў, якія абазначаюць імены, прозвішчы і назвы населеных пунктаў на –оў, -еў, -аў, -ын, ін.

Рознаскланяльныя назоўнікі. Нескланяльныя назоўнікі.

Спосабы ўтварэння назоўнікаў. Правапіс назоўнікаў з суфіксамі –ак, -ык, -ік, -ачк, -ечк; мяккі знак перад суфіксамі, іх правапіс.

Правапіс не (ня), ні з назоўнікамі.

Прыметнік. Прыметнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.

Паглыбленне паняцця пра апісанее: спосабы спісанняў. Апісанне прымет рэчаў, з’яў,  людзей,  жывел, ландшафтаў, мясцовасці, памящканняў.

Якасныя, адносныя і прыналежныя прыметнікі, іх роля у маўленні. Ступені параўнання якасных прыметнікаў, іх утварэнне і ўжыванне. Поўная і кароткая формы.

Скланенне якасных, адносных і прыналежных прыметнікаў.

Асноўныя спосабы ўтварэння прыметнікаў. Прыметнікі з суфіксамі ацэнкі, сфера іх ужывання, правапіс. Прыметнікі з суфіксамі –ск-, іх правапіс. Правапіс –н-, -нн- у прыметніках.

Утварэнне і правапіс складаных прыметнікаў. Правапіс не (ня) з прыметнікамі.

Лічэбнік. Лічэбнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Лічэбнікі колькасныя і парадкавыя, зборныя і дробавыя.

Простыя, складаныя і састаўныя колькасныя лічэбнікі, іх скланенне, ужыванне і правапіс.

Скланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаў.

Скланенне, ужыванне і правапіс дробавых і зборных лічэбнікаў.

Займеннік. Займеннік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма. Разрады займеннікаў па значэнні.

Паглыбленне паняцця пра апавяданне.

Змяненне займеннікаў, іх утварэнне і правапіс.

Кантрольны дыктант.

Дзеяслоў. Дзеяслоў як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.

Правапіс не (ня), ні з дзеясловамі.

Неазначальная форма дзеяслова, яе сінтаксічная роля.

Асабовыя, безасабовыя, зваротныя дзеясловы, іх ужыванне і правапіс канчаткаў.

Трыванні дзеяслова. Утварэнне і ўжыванне дзеясловаў закончанага і незакончанага трывання. Правапіс дзеясловаў з суфіксамі –ава- (-ява-), - ыва- (-іва-), -ва-, -о

ПАУТАРЭННЕ ВЫВУЧАНАГА У V КЛАСЕ

Тэкст, стылі і тыпы маўлення.

Словазлучэнне і сказ. Знакі прыпынку ў простых і складаных сказах.

Слова, яго лексічнае значэнне.

Марфемная будова слова. Асноўныя спосабы словаўтварэння.

МАРФАЛОГIЯ I АРФАГРАФIЯ

Назоўнік

Назоўнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма. Агульныя і ўласныя назоўнікі. Правапіс уласных назваў (практычна). Назоўнікі адушаўленыя і неадушаўленыя. Назоўнікі канкрэтныя, абстрактныя, зборныя, рэчыўныя.

Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам, якія выражаны назоўнікамі.

Афіцыйны стыль маўлення, яго жанры, сфера выкарыстання.

Род назоўнікау. Назоўнікі агульнага роду.

Змяненне назоўнікаў. Лік і склон назоўнікаў. Назоўнікі, якія маюць форму толькі адзіночнага ці толькі множнага ліку. Несупадзенне ліку і роду некаторых назоўнікау 3-га скланення (у творным склоне адзіночнага ліку). Правапіс канчаткаў назоўнікаў у множным ліку (у родным і творным склонах). Кантрольны дыктант.

Скланенне назоўнікаў, якія абазначаюць імены, прозвішчы і назвы населеных пунктаў на –оў, -еў, -аў, -ын, ін.

Рознаскланяльныя назоўнікі. Нескланяльныя назоўнікі.

Спосабы ўтварэння назоўнікаў. Правапіс назоўнікаў з суфіксамі –ак, -ык, -ік, -ачк, -ечк; мяккі знак перад суфіксамі, іх правапіс.

Правапіс не (ня), ні з назоўнікамі.

Прыметнік. Прыметнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма.

Паглыбленне паняцця пра апісанее: спосабы спісанняў. Апісанне прымет рэчаў, з’яў,  людзей,  жывел, ландшафтаў, мясцовасці, памящканняў.

Якасныя, адносныя і прыналежныя прыметнікі, іх роля у маўленні. Ступені параўнання якасных прыметнікаў, іх утварэнне і ўжыванне. Поўная і кароткая формы.

Скланенне якасных, адносных і прыналежных прыметнікаў.

Асноўныя спосабы ўтварэння прыметнікаў. Прыметнікі з суфіксамі ацэнкі, сфера іх ужывання, правапіс. Прыметнікі з суфіксамі –ск-, іх правапіс. Правапіс –н-, -нн- у прыметніках.

Утварэнне і правапіс складаных прыметнікаў. Правапіс не (ня) з прыметнікамі.

Лічэбнік. Лічэбнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Лічэбнікі колькасныя і парадкавыя, зборныя і дробавыя.

Простыя, складаныя і састаўныя колькасныя лічэбнікі, іх скланенне, ужыванне і правапіс.

Скланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаў.

Скланенне, ужыванне і правапіс дробавых і зборных лічэбнікаў.

Займеннік. Займеннік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Пачатковая форма. Разрады займеннікаў па значэнні.

Паглыбленне паняцця пра апавяданне.

Змяненне займеннікаў, іх утварэнне і правапіс.

Кантрольны дыктант.

Дзеяслоў. Дзеяслоў як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.

Правапіс не (ня), ні з дзеясловамі.

Неазначальная форма дзеяслова, яе сінтаксічная роля.

Асабовыя, безасабовыя, зваротныя дзеясловы, іх ужыванне і правапіс канчаткаў.

Трыванні дзеяслова. Утварэнне і ўжыванне дзеясловаў закончанага і незакончанага трывання. Правапіс дзеясловаў з суфіксамі –ава- (-ява-), - ыва- (-іва-), -ва-, -оўва- (-еўва-).

Кантрольны дыктант.

Лады дзеяслова. Абвесны лад.

Часы дзеяслова, утварэнне і ужыванне часавых формаў дзеяслова.

Змяненне дзеясловаў I і IIЯ спражэнняў. Рознаспрагальныя дзеясловы.

Дзеясловы ўмоўнага і загаднага ладу, іх значэнне, утварэнне, ужыванне і правапіс.

Спосабы ўтварэння дзеясловаў.

Паўтарэнне вывучанага матэрыяла.

ва- (-еўва-).

Кантрольны дыктант.

Лады дзеяслова. Абвесны лад.

Часы дзеяслова, утварэнне і ўжыванне часавых формаў дзеяслова.

Змяненне дзеясловаў I і IIЯ спражэнняў. Рознаспрагальныя дзеясловы.

Дзеясловы ўмоўнага і загаднага ладу, іх значэнне, утварэнне, ужыванне і правапіс.

Спосабы ўтварэння дзеясловаў.

Паўтарэнне вывучанага матэрыяла.

Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.