+375 17 325-33-39 +375 29 578-94-27 +375 29 357-00-00

Праграма курса "Беларуская мова 7 клас"

МОВА.  МАЎЛЕННЕ. ТЭКСТ

Паняцці «мова» і «маўленне».

Культура вуснага і пісьмовага маўлення. Нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы.

ПАУТАРЭННЕ ВЫВУЧАНАГА У V-VI КЛАСАХ

Тэкст, стылі і тыпы маўлення.

Назоўнік, прыметнік, займеннік, лічэбнік, дзеяслоу як часціна мовы, іх граматычныя прыметы.

Будова слова. Словаўтварэнне вывучаных часцін мовы.

ДЗЕЕПРЫМЕТНIK

Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы,  сінтаксічная роля.

Скланенне поўных дзеепрыметнікаў, правапіс іх склонавых канчаткаў.

Дзеепрыметнікавы зварот, знакі прыпынку. Кантрольны дыктант.

Дзеепрыметнікі незалежнага і залежнага стану, іх утварэнне і ўжыванне. Правапіс суфіксаў дзеепрыметнікаў залежнага стану прошлага часу –н-, -ен-, -ан-, -т-. Поўная і кароткая формы дзеепрыметніка.

Правапіс не (ня) з дзеепрыметнікамі.

ДЗЕЕПРЫСЛОУЕ

Дзеепрыслоўе як асобая форма дзеяслова. Правапіс не з дзеепрыслоўямі.

Дзеепрыслоўны зварот, знакі прыпынку.

Дзеепрыслоўі незакончанага і закончанага трывання, іх утварэнне і правапіс.

Выбарачны пісьмовы пераказ тэксту з дзеепрыслоўямі і дзеепрыслоўнымі зваротамі.

ПРЫСЛОУЕ

Прыслоўе як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы.

Ступені параўнання прыслоўяў. Утварэнне формаў вышэйшай і найвышэйшай ступеней параўнання прыслоўяў. Пераклад на беларускую мову тэксту мастацкага стылю з элементамі апісання пэўнай масцовасці.

Утварэнне прыслоўяў. Правапіс прыслоўяў разам, праз дэфіс. Правапіс спалучэнняў слоу, блізкіх да прыслоўяў.

Правапіс не (ня), ні з прыслоўямі.

Службовыя часціны мовы і выклічнік.

ПРЫНАЗОУНIК

Прыназоўнік як службовая часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.

Невытворныя і вытворныя прыназоўнікі.

Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх ужыванне і правапіс.

Кантрольны дыктант.

Злучнік як службовая часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.

Простыя і састаўныя злучнікі, іх ужыванне.

Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі, іх ужыванне.

Адзіночныя, парныя, паўторныя злучнікі, іх ужыванне і правапіс.

Паўтарэнне вывучанага матэрыяла.

Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.