+375 17 325-33-39 +375 29 578-94-27 +375 29 357-00-00

Праграма курса "Беларуская мова 8-9 клас"

ПАУТАРЭННЕ ВЫВУЧАНАГА У V-VIII КЛАСАХ

Паўтарэнне вывучанага пра тэкст, стылі і тыпы маўлення.

Слова, словазлучэнне, сказ як асноўныя моўныя адзінкі.

Складаны сказ: будова, значэнне, ужыванне.

Паняцце пра складаны сказ. Сродкі сувязі частак у складаных сказах. Тыпы складаных сказаў.

Складаназлучаныя сказы: будова, значэнне, ужыванне.

Паняцце пра складазлучаны сказ. Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаназлучаных сказах.

Сінанімічнасць складаназлучаных і простых сказаў. Кантрольны дыктант.

Складаназалежныя сказы: будова, значэнне, ужыванне.

Складаназалежныя сказы з даданымі азначальнай, дапаўняльнай часткамі, акалічнаснымі часткамі месца, часу, умовы, прычыны, мэты и т.д.

Складаназалежныя сказы з некалькімі даданымі часткамі. Кантрольны дыктант.

Бяззлучнікавыя складаныя сказы: будова, значэнне, ужыванне.

Паняцце пра бяззлучнікавы складаны сказ. Знакі прапынку паміж часткамі ў бяззлучнікавых складаных сказах.

Перабудова бяззлучнікавых складаных сказаў у простыя, складаназлучаныя і складаназалежныя, складаназлучаных і складаназалежных – у бяззлучнікавыя.

Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак: будова, значэнне, ужыванне.

Знакі прыпынку паміж часткамі ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак. Тэставая работа.

Спосабы перадачы чужой мовы. Асаблівасці будовы сінтаксічных канструкцый з простай мовай, іх інтанаванне і выкарыстанне. Знакі прыпынку у сказах з простай мовай.

Маналог. Дыялог, яго афармленне на пісьме.

Сказы з ускоснай мовай.

Цытаты, іх роля ў выказванні, афармленне на пісьме. Эпіграф. Кантрольны дыктант.

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыяла.

Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.