+375 17 325-33-39 +375 29 578-94-27 +375 29 357-00-00

Праграма курса “Падрыхтоўка да цэнтралiзаванага тэсцiравання па беларускай мове”

Тэма

Від заняткаў

Фанетыка і арфаэпія як раздзелы мовазнаўства. Нормы беларускага літаратурнага  вымаўлення (вымаўленне галосных, зычных і спалучэнняў зычных).

Графіка і арфаграфія як раздзелы мовазнаўства. Прынцыпы беларускай арфаграфіі.

Беларускі алфавіт. Суадноснасць гукаў і літар. Прызначэнне і гукавое значэнне літар і, е, ё, ю, я.

Склад і націск. Роля націску пры адрозненні слоў і некаторых формаў слоў. 
Моцная (націскная) і слабая (ненаціскная) пазіцыі галосных.

Лекцыя. Практычнае замацаванне. Тэст. Фанетычны разбор.

Вымаўленне і правапіс галосных пасля цвёрдых і зацвярдзелых зычных.

Правапіс галосных о, э, а, е, ё, ю, я, і (у тым ліку ў складаных, складана-скарочаных, запазычаных словах і ва ўласных назвах).

Правапіс спалучэнняў іо, іа, іё (ыё), ія (ыя), іе (ые) у запазычаных словах.

Зычныя гукі, адметнасць іх вымаўлення. Зычныя цвёрдыя, мяккія, за-цвярдзелыя, глухія і звонкія, свісцячыя і шыпячыя.

Парныя зычныя гукі. Вымаўленне парных звонкіх і глухіх зычных у сярэдзіне і на канцы слоў, іх перадача на пісьме.

Вымаўленне свісцячых перад шыпячымі і шыпячых перад свісцячымі.

Лекцыя. Практычныя заданні. Індывідуальная праца. Праверка і аналіз вынікаў.

Неадпаведнасць паміж напісаннем і вымаўленнем слоў, у якіх ёсць спалучэнні свісцячых з шыпячымі.

Вымаўленне і правапіс свісцячых [з'], [с'], [дз'], [ц'] перад наступным мяккім зычным. Вымаўленне [з], [с] перад [г'], [к'], [х'].

Вымаўленне і правапіс спалучэнняў зычных.

Правапіс зычных д-дз, т-ц.

Прыстаўныя зычныя і галосныя. Правапіс прыстаўных зычных і га-лосных.

Падоўжаныя гукі, вымаўленне і абазначэнне іх на пісьме. Фанетычнае падаўжэнне і марфалагічнае падваенне.

Правапіс у-ў. Ужыванне вялікай літары.

Абазначэнне мяккасці зычных на пісьме. Правапіс мяккага знака.

Правапіс апострафа і раздзяляльнага мяккага знака.

Лекцыя. Практычныя заданні на картках. Кантрольны тэст па арфаграфіі.

Лексікалогія як раздзел мовазнаўства. Самабытнасць лексікі беларускай мовы.

Слова і яго лексічнае значэн-не. Лексічная спалучальнасць слоў.

Адназначныя і мнагазначныя словы. Прамое і пераноснае значэнні слоў.

Мнагазначныя словы і амонімы, іх адрозненне. Паронімы.

Лекцыя.
Практычныя заданні. Індывідуальная праца.

Сінонімы і антонімы, іх роля ў маўленні. Сінонімы як сродак сэнсавай сувязі сказаў у тэксце і частак тэксту.

Лексіка беларускай мовы паводле паходжання. Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання. Лексіка беларускай мовы паводле стылістычнай характарыстыкі .Актыўная і пасіўная лексіка.

Фразеалогія як раздзел мовазнаўства. Фразеалагізмы, іх сэнсава-стылістычная роля ў маўленні. Адметнасць беларускай фразеалогіі (у параўнанні з рускай).

Лекцыя.
Практычнае замацаванне.
Кантрольны тэст.

Марфемная будова слова. Словаўтварэнне. Арфаграфія.

Марфемы як структурна значымыя часткі слова. Аснова слова.Вытворныя і невытворныя асновы.

Корань. Аднакаранёвыя (роднасныя) словы і формы аднаго і таго ж слова.

Чаргаванне галосных і зычных у аснове слова.

Прыстаўка, суфікс, постфікс, інтэрфікс (злучальная галосная).

Правапіс прыставак. Правапіс ы, і, й пасля прыставак.

Канчатак, нулявы канчатак. Мнагазначнасць, сінанімічнасць і аманімічнасць марфем.

Прызначэнне марфем (словаўтваральныя і формаўтваральныя марфемы).

Утваральная аснова. Асноўныя спосабы ўтварэння слоў.

Складаныя словы, іх утварэнне і правапіс. Складанаскарочаныя словы, іх утварэнне і правапіс.

Лекцыя.
Практычныя заданні. Індывідуальная праца.

Марфалогія і арфаграфія.

Часціны мовы як лексіка-граматычныя разрады слоў, прынцыпы іх размежавання.

Назоўнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля..

Агульныя і ўласныя назоўнікі. Назоўнікі адушаўлёныя і неадушаўлёныя. Назоўнікі зборныя, рэчыўныя, канкрэтныя і абстрактныя, іх лексічныя і граматычныя прыметы.

Род назоўнікаў. Назоўнікі агульнага роду. Вызначэнне роду нескланяльных назоўнікаў іншамоўнага паходжання. Вызначэнне роду нескланяльных складанаскарочаных назоўнікаў. Несупадзенне роду назоўнікаў у беларускай і рускай мовах.

Лік назоўнікаў. Несупадзенне формаў ліку некаторых назоўнікаў у бела-рускай і рускай мовах.

Граматычная катэгорыя склону. Змяненне назоўнікаў па склонах. Тры тыпы скланення назоўнікаў. Рознаскланяльныя назоўнікі.

Асновы назоўнікаў. Правапіс склонавых канчаткаў назоўнікаў. Скланенне ўласных назоўнікаў. Правапіс склонавых канчаткаў назоўнікаў множнага ліку.

Нескланяльныя назоўнікі. Правапіс не (ня), ні з назоўнікамі.

Лекцыя.
Практычныя заданні. Індывідуальная праца.

Прыметнік як часціна мовы. Якасныя, адносныя і прыналежныя прыметнікі, іх роля ў маўленні. Ступені параўнання якасных нрыметнікаў, іх утварэнне і ўжыванне.

Поўная і кароткая формы якасных прыметнікаў, іх прадуктыўнасць у мове.

Утварэнне і правапіс прыналежных прыметнікаў. Ужыванне адносных прыметнікаў са значэннем якасных, прыналежных прыметнікаў — са значэннем адносных і якасных.

Асноўныя спосабы ўтварэння прыметнікаў. Правапіс прымет-нікаў. Правапіс не (ня), ніз прыметнікамі.

Лекцыя.
Практычныя заданні. Індывідуальная праца.

Лічэбнік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля.. Падзел лічэбнікаў паводле структуры (будовы), паводле значэння і граматычных прымет. Род і лік некаторых лічэбнікаў. Скланенне і правапіс лічэбнікаў. Сінтаксічная сувязь (спалучальнасць) лічэбнікаў з назоўнікамі.

Займеннік як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Словазлучэнні з займеннікам у ролі галоўнага слова.

Разрады займеннікаў паводле значэння. Пачатковая форма займен-нікаў.

Асаблівасці скланення і правапісу займеннікаў. Ужыванне займеннікаў.

Дзеяслоў як часціна мовы. Неазначальная форма дзеяслова. Пераходныя і непераходныя дзеясловы. Зваротныя дзеясловы. Постфіксы -ся, -ца (-цца) як граматычны паказчык зваротнасці дзеясловаў. Стан дзеяслова (залежны і незалежны). Трыванне дзеяслова. Утварэнне і ўжыванне дзеясловаў закончанага і незакончанага трывання. Лад дзеяслова. Час дзеяслова (цяперашні, прошлы, будучы). Спражэнне дзеясловаў. Канчаткі дзеясловаў I і II спражэнняў, іх правапіс.

Рознаспрагальныя дзеясловы. Безасабовыя дзеясловы. Правапіс не з дзеясловамі.

Лекцыя.
Практычныя заданні. Індывідуальная праца.

Лекцыя.
Практычныя заданні. Індывідуальная праца.

Дзеепрыметнік як асобая форма дзеяслова: агульнае значэнне, марфа-лагічныя прыметы.

Прыметы дзеяслова і прыметніка ў дзеепрыметніку. Дзеепрыметнікавы зварот, яго роля і месца ў сказе. Знакі прыпынку ў сказах з дзеепрыметнікавымі зваротамі. Поўная і кароткая формы дзеепрыметнікаў, іх сінтаксічная роля.

Дзеепрыметнікі незалежнага і залежнага стану, іх утварэнне і ўжыванне. Правапіс суфіксаў дзеепрыметнікаў.Правапіс не (ня) з дзеепрыметнікамі.

Лекцыя.
Практычныя заданні. Індывідуальная праца.

Дзеепрыслоўе як асобая форма дзеяслова: агульнае значэнне, марфа-лагічныя прыметы, сінтаксічная роля. Прыметы дзеяслова і прыслоўя ў дзеепрыслоўі. Знакі прыпынку ў сказах з дзеепрыслоўнымі зваротамі. Дзеепрыслоўі незакончанага і закончанага трывання, іх утварэнне і правапіс. Ужыванне дзеепрыслоўяў. Правапіс не з дзеепрыслоўямі.

Прыслоўе як часціна мовы: агульнае значэнне, марфалагічныя прыметы.

Сінтаксічная роля прыслоўяў. Ступені параўнання прыслоўяў, іх утварэнне і ўжыванне, сінанімічныя варыянты. Утварэнне прыслоўяў і іх правапіс. Прыслоўі і аманімічныя з імі спалучэнні прыназоўніка з назоўнікам, прыметнікам, займеннікам, лічэб-нікам. Правапіс не (ня), ні з прыслоўямі.

Лекцыя.
Практычныя заданні. Індывідуальная праца.

Прыназоўнік як службовая часціна мовы. Асноўныя значэнні прыназоўнікаў.

Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх правапіс. Некаторыя асаблівасці ўжывання прыназоўнікаў у беларускай мове.

Злучнік як службовая часціна мовы. Адзіночныя, парныя, паўторныя злучнікі, іх ужыванне і правапіс. Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі, іх ужыванне.

Часціцы як службовая часціна мовы. Асноўныя значэнні часціц. Часціцы ў пытальных і пабуджальных сказах. Формаўтваральныя часціцы, іх ужыванне пры ўтварэнні форм дзеясловаў умоўнага і загаднага ладу. Правапіс часціц. Часціцы не і ні, іх ужыванне.

Выклічнік як асобая часціна мовы.

Лекцыя.
Практычныя заданні. Індывідуальная праца. Кантрольны тэст.

Сінтаксіс і пунктуацыя як раздзелы мовазнаўства.

Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка. Будова словазлучэнняў. Галоўнае і залежнае словы ў словазлучэнні. Віды сінтаксічнай сувязі слоў у словазлучэнні і сродкі яе выражэння. Класіфікацыя словазлучэнняў паводле галоўнага слова.

Сэнсава-граматычныя адносіны паміж словамі ў словазлучэнні. Словазлучэнне і слова, словазлучэнне і сказ.

Асаблівасці дзеяслоўнага кіравання ў беларускай мове. Сказ як асноўная сінтаксічная адзінка.

Тыпы сказаў паводле мэты выказвання. Тыпы сказаў паводле адносін зместу выказвання да рэчаіснасці. Знакі прыпынку ў канцы сказаў. Тыпы сказаў паводле структуры.

Просты сказ. Двухсастаўныя неразвітыя сказы. Дзейнік і выказнік як галоўныя члены сказа. Лексіка-граматычныя адносіны паміж дзейнікам і выказнікам. Дзейнік і спосабы яго выражэння.

Выказнік і спосабы яго выражэння. Каардынацыя дзейніка і выказніка ў сказе. Працяжнік паміж дзейнікам і выказнікам.

Двухсастаўныя развітыя сказы

Лекцыя.
Практычныя заданні. Індывідуальная праца.

 Будова двухсастаўных развітых сказаў. Галоўныя члены сказа. Размежаванне галоўных членаў сказа. Састаў дзейніка і састаў выказніка. Даданыя члены сказа.

Размежаванне даданых членаў сказа. Прамое і ўскоснае дапаўненне.

Дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні. Прыдатак як разнавіднасць азначэння.

Віды акалічнасцей па значэнні.

Аднасастаўныя сказы. Будова і віды аднасастаўных сказаў. Аднасастаўныя сказы з галоўным членам выказнікам. Аднасастаўныя сказы з га-лоўным членам дзейнікам.

Няпоўныя сказы. Працяжнік у няпоўным сказе..

Лекцыя.
Практычныя заданні. Індывідуальная праца.

Сказы з аднароднымі членамі. Сказы з некалькімі радамі аднародных членаў.

Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа. Абагульняльныя словы пры аднародных членах сказа. Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа з абагульняльнымі словамі.

Сказы з параўнальнымі зваротамі. Знакі прыпынку ў сказах з параўнальнымі зваротамі.

Сказы са звароткам. Знакі прыпынку пры зваротку.

Сказы з пабочнымі словамі і спалучэннямі слоў. Пабочныя сказы. Знакі прыпынку пры пабочных канструкцыях.

Устаўныя канструкцыі. Дужкі і працяжнік у сказах з устаўнымі канструкцыямі.

Лекцыя.
Практычныя заданні. Індывідуальная праца.

Сказы з адасобленымі членамі. Паняцце пра адасабленне. Сказы з адасобленымі азначэннямі і прыдаткамі. Умовы адасаблення дапасаваных і недапасаваных азначэнняў. Знакі прыпынку пры адасобленых азначэннях і прыдатках. Сказы з адасобленымі акалічнасцямі. Адасабленне акалічнасцей і знакі прыпынку пры адасобленых акалічнасцях. Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі, іх будова, сэнсава-граматычная роля ў тэкстах. Знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі дакладняльнымі членамі.

Лекцыя.
Практычныя заданні. Індывідуальная праца.

Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.