+375 17 325-33-39 +375 29 578-94-27 +375 29 357-00-00

Спіс літатаратуры для падрыхтоўкі да цэнтралiзаванага тэсцiравання па беларускай мове

1. Цэнтралiзаванае тэсцiраванне: Беларуская мова: Зборнiк тэстау / Рэсп. iн-т кантролю ведаў Мін-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск: Аверсэв, 2013. – 235с.
2. Цэнтралiзаванае тэсцiраванне: Беларуская мова: Зборнiк тэстау / Рэсп. iн-т кантролю ведаў Мін-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск: Аверсэв, 2014. – 47 с.
3.Цэнтралiзаванае тэсцiраванне: Беларуская мова: Зборнiк тэстау / Рэсп. iн-т кантролю ведаў Мін-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск: Аверсэв, 2015. – 47 с.
4.Цэнтралiзаванае тэсцiраванне: Беларуская мова: Зборнiк тэстау / Рэсп. iн-т кантролю ведаў Мін-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск: Аверсэв, 2016. – 47 с.
5.Цэнтралiзаванае тэсцiраванне: Беларуская мова: Зборнiк тэстау / Рэсп. iн-т кантролю ведаў Мін-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск: Аверсэв, 2017. – 47 с.
6.Цэнтралiзаванае тэсцiраванне: Беларуская мова: Зборнiк тэстау / Рэсп. iн-т кантролю ведаў Мін-ва адукацыі Рэсп. Беларусь. – Мінск: Новое зрение, 2018. – 56 с.
7.А.М.Бардовiч ,Л.С.Мормыш,Л.М.Шакун.Школьны марфемны слоунiк беларускай мовы:школьнiкам,абiтурыентам.навучэнцам/А.М.Бардовiч,Л.С. Мормыш,Л.М. Шакун.-Мiнск:Аверсэв,2005-496с.
8.Арфаграфiчны слоунiк беларускай мовы/ Аут.-склад.А.Л.Баршчэуская,Л.П.Баршчэускi.-2-е выд.-Мiнск.Радыела-плюс,2011.-560с.
9.Бадзевiч З.I.Беларуская мова:Дапаможнiк для падрыхтоукi да цэнтралiзаванага тэсцiравання i паступлення у ВНУ /Бадзевiч З.I.-Мiнск: Изд-во Юнипресс,2005.-304с.
10.Беларуская мова.Дапам. для абiтурыентау/Э.Д. Блiнава,Н.В. Гаурош,М.Ц. Кавалева i iнш.-4-е выд.выпр.-Мiнск:Выш.шк.,2010.-384с.
11.Беларуская мова.У 2ч.:Падручнiк для навучэнцау педвучылiшчау i каледжау/ Я.М.Адамовiч ,Л.А. Акаловiч С.К.Берднiк i iнш.-выд.5-е выпр.-Мiнск: Выш.шк.,2004-318с.
12.В.М. Сiуковiч.Беларуская мова.Кароткi даведнiк: Для школьнiкау ,абiтурыентау,студэнтау/Сiуковiч В.М.,5-евыд.-Мн.:Унiверсал-Прэс,2008.-96с.
13.Г.М.Валочка,Я.М. Лаурэль,С.А. Язерская.Беларуская мова:даведнiк для падрыхтоукi да цэнтралiзаванага тэстiравання /Г.М. Валочка,Я.М. Лаурэль,С.А.Язерская.-Мiнск:Новое знание.2010.-707с.
14.Лепешау I.Я. Фразеалогiя беларускай мовы:Вучэбны дапаможнiк для фiлал.Фак.ВНУ.-Мiнск:Выш.шк.,1998.-271с.
15.Л.I.Пшанiчная Беларуская мова: Тэсты/Мiнск :Адукацыя i выхаванне:Рэдакцыя часопiса "Роднае слова", 2014.-188с.
16.Малажай Г.М. Беларуская мова:Дапаможнiк для падрыхтоукi да цэнтралiзаванага тэсцiравання/Г.М. Малажай .-Мiнск:Аверсэв,2004.-368с.
17.Тлумачальны слоунiк беларускай мовы .У 5т.-Мiнск:Сав.Энцыклапедыя,1979.
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.